Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

15:57
6234 28d3
Reposted fromrubinek rubinek viamegusto megusto
15:56
8349 7e61 500
Reposted frompiro piro viafiffey fiffey
15:55
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaLukasYork LukasYork
15:23
1825 74ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaskillzmcfly skillzmcfly
15:16
Reposted fromxanth xanth viaverdantforce verdantforce
15:14
7285 3217
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawaplue waplue
15:09
1568 5f5a 500
Reposted fromgubert gubert
15:04
3042 6e55
Reposted fromrof rof viatomash tomash

January 22 2020

01:14
6263 0fc7
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viahormeza hormeza
01:13
1682 4773 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
01:12

January 19 2020

21:26
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeme noticeme
21:21
Reposted fromtgs tgs viaanastasie anastasie
21:17
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamartinif16 martinif16
21:16
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
21:16
9924 3053 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsygate psygate
21:15
9902 2bed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsygate psygate
20:59
Reposted frompressanybeton pressanybeton viahormeza hormeza
20:45
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viahormeza hormeza
20:44
3391 b2b2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl