Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

13:30
Co jest dziś dla Ciebie bardziej doskwierające: ciężar tej jednej relacji, która wciąż znaczy zbyt wiele, czy lekkość wszystkich pozostałych, które mogłyby znaczyć choć odrobinę więcej?
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
13:27
7367 513a 500
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
13:24
3407 e1b0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
13:22
2102 3416 500
Reposted fromfiurka fiurka viacotarsky cotarsky
13:19
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viasatyrlane satyrlane

May 17 2019

09:07
8255 0c80 500
Reposted fromkrzywda krzywda viasatyrlane satyrlane

May 16 2019

20:30
6192 a29d
17:50
17:48
5743 988a 500
Reposted frompiehus piehus viasatyrlane satyrlane
17:46
Reposted fromshakeme shakeme
17:46
9339 2b2a 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
17:46
8924 1483 500
Kafka 
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
17:45
7970 aea8 500
Piotr Janicki 
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
17:45
8212 c1d7
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy

May 14 2019

13:57
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viasatyrlane satyrlane
13:55
Reposted fromFlau Flau viasatyrlane satyrlane
13:54
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viasatyrlane satyrlane
13:54
5939 b726 500
Reposted fromerq erq viasatyrlane satyrlane
13:52
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacotarsky cotarsky
13:52
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Reposted fromlittlepaws littlepaws viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl