Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

11:25
4560 35b2 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viairmelin irmelin
11:25
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viawwannie wwannie
11:06
9320 757e 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
10:59
9771 acb9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
10:57
4607 5a6b 500
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
10:55
9120 d34d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viacotarsky cotarsky
10:54
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viacotarsky cotarsky
10:52
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
10:48
3680 0241
Reposted fromEtnigos Etnigos viahelenburns helenburns

September 17 2019

11:58
0815 3216 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
11:57
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
11:56
5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink viaciarka ciarka
11:51
Reposted fromdatfeel datfeel viaReynevan Reynevan
11:50
7169 ee50 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaReynevan Reynevan

September 10 2019

12:16
4659 a30d 500
Reposted fromkociola kociola viadreamboat dreamboat
09:20
6529 1393 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
09:06
6535 4b48 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
09:03
6537 7dfc 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

September 05 2019

11:09
2964 3931
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
11:07
1638 d343 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl