Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

12:19
Reposted fromnaich naich
12:15
Reposted fromregcord regcord viadivi divi
12:14
3124 3816
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viadivi divi
12:14
0527 4246 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadivi divi
12:13
Czy dobro i zło zależy tylko od miejsca w którym postawisz kropkę? Od tego czy to niedziela czy to poniedziałek?
— Bohdan Zadura
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
12:12
2350 4807 500
Reposted fromfilmowy filmowy
12:10
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaciarka ciarka
12:10
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka
12:08
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viaciarka ciarka

July 18 2019

21:33
6241 9a35 500
Reposted fromjottos jottos viasatyrlane satyrlane
21:32
0009 489f

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

Reposted fromflyingdutchman flyingdutchman viasatyrlane satyrlane
21:29
6687 92d8
Reposted fromfungi fungi viasatyrlane satyrlane
21:26
2807 fa35 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaAmericanlover Americanlover
21:24
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
21:19
4136 c0b6
Reposted fromsheismysin sheismysin viaAmericanlover Americanlover
21:17
8040 53f0
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacotarsky cotarsky
21:14
7427 d348
Reposted frompapaj papaj viasatyrlane satyrlane
21:12
8259 c05d 500
Reposted fromj0e j0e viasatyrlane satyrlane
21:10
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viasatyrlane satyrlane
21:09
9194 2287
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl